Слабовидящим
Поиск

Говорим (аудио разговорники)

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ / САН ЕСІМ

7 сентября, 12:39

chislitelniesanes.mp3

 

Собирательные числительные

Жинақтық сан есім

один

два

три

четыре

пять

шесть

семь

біреу

екеу

үшеу

төртеу

бесеу

алтау

жетеу

 

Количественные числительные

Есептік сан есім

Единицы – 1 (один), 2 (два), 3 (три) ... 9 (девять)

Бірліктер – 1 (бір), 2 (екі), 3 (үш), ...   9 (тоғыз)

Круглые десятки – 10 (десять),             20 (двадцать), ... 99 (девяносто девять)

Ондықтар – 10 (он), 20 (жиырма), ... 99 (тоқсан тоғыз)

Сотня - 100 (сто), 111 (сто одиннадцать), 200 (двести), ... 999 (девятьсот девяносто девять)

Жүздіктер – 100 (жүз), 111 (бір жүз он бір), 200 (екі жүз), ... 999 (тоғыз жүз тоқсан тоғыз)

Тысячные – 1000 (тысяча), 1111 (одна тысяча сто одиннадцать), ...

Мыңдықтар – 1000 (мың), 1111 (бір мың бір жүз он бір), ...

Порядковые числительные 

Реттік сан есім

первый

бірінші

второй

третий

четвертый

пятый

шестой

седьмой

восьмой

девятый

десятый

... двадцатый

... тридцатый

... сороковой

... пятидесятый

... шестидесятый

... семидесятый

... восьмидесятый

... девяностый

... сотый

... тысячный

... миллионный

екінші

үшінші

төртінші

бесінші

алтыншы

жетінші

сегізінші

тоғызыншы

оныншы

... жиырмасыншы

... отызыншы

... қырқыншы

... елуінші

... алпысыншы

... жетпісінші

... сексенінші

... тоқсаныншы

... жүзінші

... мыңыншы

... миллионыншы

Дробные числительные и проценты

Бөлшектік сандар және пайыздар

1/2 одна вторая (половина)

1/2 екіден бір (жарты)

1/4 одна четвертая (четверть)

1/4 төрттен бір (ширек)

2/3 две третьих  

2/3 екіден үш

2/4 две целых одна четвертая

2/4 екі бүтін төрттен бір

0,1 ноль целых одна десятая

0,1 нөл бүтін оннан бір

0,01 одна сотая

0,01 бір бүтін жүзден бір

5,025 пять целых двадцать пять тысячных

5,025 бес бүтін мыңнан жиырма бес

3% три процента

3% үш пайыз

0,5% полпроцента

0,5% жарты пайыз

1,5% полтора процента

1,5% бір жарым пайыз

 

Приблизительные числительные

Болжалды сан есім

около десяти

он шақты

около сотни

жүздеген

около тысячи

мыңдай

около тридцати

отызға тарта

около двадцати человек

шамамен жиырма адам

другие статьи

Чат-бот
Нашли ошибку?
Нашли ошибку?
Страница
https://www.soyle.kz/article/view
Ваше имя
Почта или телефон
Пожалуйста опишите вашу проблему или идею
прикрепить файл
отправить
Спасибо за обратную связь!