Слабовидящим
Поиск

Читаем

Лексика

2 декабря, 18:32

бала – ребенок                                бозбала – юноша, неженатый паренек

ұл – сын                                                еркек / ер - мужчина

қыз - дочь                                             ата - дедушка

ұл бала – мальчик                                  бабалар - прадед

қыз бала – девочка                                кемпір / кейуана - старуха

жігіт – парень                                        әже - бабушка

жас жігіт – молодой человек                   бойжеткен - девушка

 

Еркек / ер / еркек адам / ер адам – мужчина

 

Туынды сөздер – производные слова:

 

еркектік намыс – мужская честь

еркектік сезім – мужское чувство

еркексіз / ерсіз – без мужа, не имеющая мужа

еркектей – как мужчина

ерлерше / еркекше – по мужски

еркек-ұрғашы / ер-әйел – собир. мужчины и женщины, представители обоих полов.

ер-азамат – собир. люди мужского пола

ер-азаматтық – мужское благородство/  ер-азаматтық танытты

ерлі-зайып – муж и жена, супружеская чета

ерлі-зайыптылық – супружество.

 

Сөз тіркесі – сочетание слов:

 

еркек кіндік / ер жынысы – человек мужского пола.

еркек бала / ер бала / ұл бала – мальчик

нағыз еркек – настоящий мужчина

ер атану – заслуживать звания героя

ер жету – становится взрослым

ер жүрек – храбрый, мужественный

еркексіз үй – дом без мужчины, без хозяина

ер мінезді – с великодушным мужским характером

ер қайраты – мужское сила

ер ісі – мужское дело

ер жігіт – достойный парень

ері мен әйелі – муж с женой

ерге шығу /күйеуге тию / тұрмыс құру – выходить замуж

 

 

 

 

Нақыл сөздер – изречения:

Ер айтпас, айтса қайтпас – Молодец зря не дает слова, а если дает, то от него не откажется.

Ер ақылы – бір алтын, ел ақылы – жүз алтын – Ум одного молодца  - один золотой, ум народа -  сто золотых.

Ерден  аспақ  болса да, елден аспақ жоқ – Можно  превзойти одного молодца, но не целый народ.

Ер бесіктен танылады – Добрый молодец виден смолоду.

Ер бір өледі, ез мың өледі – Герой умирает один раз, а трус – тысячу раз.

Ер дәулеті – еңбек – Богатство молодца в труде.

Ердің екі сөйлегені – өлгені – Отказ от своих слов для молодца смерти подобно.

Ерді ел туғызады – Героя рождает народ.

Ер жолдасы -  тәуекел – Риск спутник молодца.

Ер кезегі үшке дейін – Достойного мужчину испытывают трижды, бог троицу любит. Ер қанаты  - ат – Конь – крылья молодца.

Ер қаруы – бес қару – Вооружение  молодца – пять видов оружия (клинок, копье, лук, булава, камча).

Ер мойнында қыл арқан шірімес – Добрый молодец всегда ответит добром за  добро.

Ер намысы – ел намысы – Честь достойного молодца – это честь его народа. Ер шекіспей, бекіспейді – Не повздорив, молодцы не подружатся, т.е. дружба после взаимного испытания характера становится прочнее.

Ер азығы мен бөрі азығы жолда – Добрый молодец, как и волк, найдет свое пропитание в пути.

Ер жігіт үйде туылып, түзде өлер – Добрый молодец рождается у очага, а умирает на поле брани.

Ердің ісі ел мойнында, елдің ісі ер мойнында – за дело молодца в ответе народ, за дело народа в ответе молодец.

Ердің ері, егеудің сынығы – человек благородного происхождения.

Еркекке жүрек керек, әйелге тірек керек – Мужчине нужно сердце, а женщине нужна опора.

 

 

Әйел – женщина.

 

Сөз тіркесі – сочетание слов:

 

әйел баласы / әйел атаулы / әйел заты / әйел жынысы – женский пол

ғалым әйел – ученая женщина;

дәрігер әйел – женщина-врач;

әйел теңдігі – женское равноправие;

әйелі бар / қатыны бар – у него есть жена;

әйел алу / қатын алу – жениться;

әйел жіберген /қатын жіберген – разведенный;

көп әйелді – многоженец;

жесір әйел – вдова;

 

Нақыл сөздер – изречения:

 

Қатын алсаң, отын ал – Взял жену, думай о хозяйственных заботах.

Қатын жақсы, ер жақсы – Жена хороша, так и муж хорош, репутацию мужу создает жена.

Қатыны жоқ үй – тұл – без хозяйки дом – сирота.

Жаман қатын алғанның жауы үйінде – У кого плохая жена, у того в доме враг.

Ерді ер ететін де, жер ететін де қатын – Жена может и прославить, и опозорить мужа.

Жақсы қатын жаман еркекті де адам етеді – Хорошая жена даже никчемного мужа сделает человеком.

 

 

Сәби /нәресте / бөбек / бөпе / әлди / балдырған / бүлдіршін – младенец, грудной ребенок, малютка.

сәбихана / нәрестехана / бөбекхана / бөбектер үйі – дом малютки

сәбилі / нәрестелі / бөпелі – имеющий младенца

нәрестелі болу – стать отцом или матерью

сәбилік / нәрестелік / бөпелік – младенческий

сәбилік кез / нәрестелік шақ / бөпелік кез – младенчество

балдырған шақ – пора ранней юности.

 

Бала / перзент – дитя, ребенок

егіз бала – близнецы

қыз бала – девочка

ұл бала / ер бала /еркек бала – мальчик

ойын баласы – несовершеннолетний ребенок

өгей бала – пасынок

балалар үйі – детский дом

баласыз / перзентсіз – бездетный, не имеющий детей

балалы / перзентті – имеющий детей

көп балалы ана – многодетная мать

перзентті болу / перзент көру – иметь ребенка

бала-шаға – дети, детвора

бала-шағалы үй – многодетный дом

бала-шағалы кісі – многодетный человек

баласыздық – отсутствие детей, бездетность

балаша – подобно ребенку

балаша ойлау – рассуждать как дитя

баладай – как ребенок

балалық –ребячество

балалық жасау – проявлять ребячество

балалық парыз / перзенттік парыз / перзенттік парыз – сыновний долг халықтың ұлы перзенті – великий сын народа.

 

Нақыл сөздер – изречения:

Ұл – үйдің көркі, қыз – елдің көркі – Сын краса дома, дочь всего селения. Ұлың өссе – ұлы жақсымен жақын бол, қызың өссе қызы жақсымен сыйлас бол – Если сын растет, дружи с тем, у кого сын воспитан, если дочь растет, дружи с тем, у кого дочь воспитана.

Ұлдың ұяты – әкеге, қыздың ұяты – шешеге – Позор сына – позор отца, позор дочери – позор матери.

 

Қыз – девушка

қыз бала – девочка

бойжеткен – девушка

кәрі қыз – старая дева

қыз ұзату – выдать дочь замуж

қыз айттыру – сватать невесту

екі қызым бар – у меня две дочери

қыздың баласындай – очень милый, красивый

қыз мінез – покладистый, добрый, застенчивый

қыз құмар – страстный поклонник девушек

хор қызы – девушка сказочной красоты

қыз қашар – ритуальный подарок жениха для снохи невестки

 

 

Нақыл сөздер – изречения:

Қызым үйде, қылығы түзде – Дочка в доме, но ее кокетство вне дома.

Қыз күнінде бәрі жақсы – в девушках все хороши… - обычно в девушках все хорошо, но…

Атаға қыз қонақ – считается, что дочь – гость родителей.

Қыз - жат жұрттық – дочь принадлежит другому племени, отрезанный ломоть.

 Қызын қияға, ұлын ұяға қондырды – дочерей выдал замуж, сыновей женил, т.е. всех детей устроил.

Қызым саған айтам, келінім сен тыңда – свекор или свекровка не может непосредственно обращаться или делать замечания снохе, а говорит своей дочери, чтобы сноха поняла.

Қыздың жиған жүгіндей – сразу видно, что дело рук девушки, красиво и аккуратно.

 

Жігіт – парень

балаң жігіт – молодой парень

сақа жігіт – повзрослевший парень

жігіт ағасы – мучина около сорока лет

жігіт болу – достигать совершеннолетия, становится взрослым

жігіт-желең – собир. парни и молодежь

жігітсіну – выставлять себя молодцом; стараться показать себя молодцом

жігіттік – качества, свойственные молодцу

жігіттік жасау – проявлять мужество, показать смелость

жігітшілік құру – гулять, предаваться любовным похождениям

 

Нақыл сөздер – изречения:

Жігіт екенсің!– вот оно что, ты оказывается настоящий молодец!

Жігіт бір сырлы, сегіз қырлы болсын – парень должен быть самостоятельным и всесторонне развитым.

Жігітті не дауда, не жауда сынайды – молодца испытывают либо в тяжбе или в битве.

Жігіттің түсін айтпа, ісін айт – не смотри не внешность молодца, а суди его по делам.

 

бозбала – юноша

қырмызы қызыл бозбалалар – цветущие юноши

бозбалалыққа салыну – предаваться развлечениям, свойственным юности бозбалалық шақ – юнеческая пара

қыз-бозбала – девушка и юноши

бозбаладай – как юноша

бозбалаша – как подобает юноше

балғын – юный

балғын жас – юноша

 

Ұлан – юноша

Ақыл – жас ұланнан, жүйрік құнаннан – находчивость проявляют юные, быстроту – стригунки.

Жеткіншек – молодое поколение, подрастающее поколение;

Жасөспірім – подросток;

Жас буын – молодое поколение;

Жас жұбайлар – молодожены;

Жас жігіт – молодой парень;

Бойжеткен – девушка на выданье.

 

Шал – старик

ақ сақалды шал – седобородый старик

қаусаған шал – дряхлый старик

ақпейіл шал – добродушный старик

шал адам – старый человек

шалдық – старость, старческий возраст

 

Кемпір – старуха

шүйкедей кемпір – маленькая иссохшая старуха

кемпір болу – стать старухой

кейуана – старая почтенная женщина

кейуана батагөй келер – почтенная старая женщина всегда доброжелательна

кейуаналық – умудренность и доброжелательность старой женщины

кемпір-шал – собир. старые люди обоего пола

кәрілер – старики

кәрі-құртаң – старые люди (с оттенком жалости)

кәрі-жас – и стар и млад.

 

Шал болсаң, мал болмассың – Старость не радость.

Кәрі келсе асқа, жас келсе іске – Если старый человек придет – усади и угости, а молодой – посоди за работу.

Кәрілікке жету – доживать до старости.

 

Қария – старец

Көпті көрген қария – старец с большим жизненным опытом

Қарияның сөзі киіз кітаптағыдай – Слова старца подобны словам из книги мудреца.

 

Ақсақал – уважаемый старец

Ол көпті көрген ақсақалдай сөйлейді – Он говорит, как многоопытный, уважаемый старец. 

Ақсақалдар алқасы – совет старейшин.

Ақсақалды ауыл азбас – Где есть уважаемые старцы, там бывает все в порядке.

Бізге ақсақалдық сөзіңізді айтыңыз – Скажите нам что-нибудь как старший. Отағасы, әңгіме айтыңыз – Почтенный, расскажите о чем-нибудь.

Абыз – умудренный большим жизненным опытом многоуважаемый старец – долгожитель (весьма преклонного возраста)

Қарт – старик. Қарт ақын – старый поэт.

Жауапты адам (кісі) – ответственное лицо

Ол адам ғой – Да ведь он настоящий человек.

Жеке адам – частное лицо, ресми адам – официальное лицо.

адамның күні адаммен – Человек лишь в обществе человек.

адам айтқысыз – неописуемый,

адам алғысыз – из рук вон плохой, никуда негодный,

адам болу – стать настоящим человеком.

Ол адам болмайды – Он не поправится от болезни, дни его сочтены.

Адам ету / адам қылу – вывести кого-либо в люди,

адам көргісіз / адам қарағысыз – неприглядный, неприятный,

адам нанбас – непостижимый, что-то невероятное,

оны адам санама – не принимай его за настоящего человека, не считай его достойным;

адам төзгісіз – чересчур трудное условие, нетерпимое состояние.

Адам сүйер қылығы жоқ – несимпатичный по поведению, поступкам.

Жақсы кісі / жақсы адам – хороший человек.

лауазымды адам – должностное лицо.

Адам санатына қосылу – Выйти в люди.

 

 

 

Сейдин Бизаков,

Учебник трудностей казахского языка

другие статьи

Чат-бот
Нашли ошибку?
Нашли ошибку?
Страница
https://www.soyle.kz/article/view
Ваше имя
Почта или телефон
Пожалуйста опишите вашу проблему или идею
прикрепить файл
отправить
Спасибо за обратную связь!